Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

 

Pusat Pengajian Pengurusan

 

 

 

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN

 

 

 

 

 

PERANCANGAN KURSUS

 

 

ACW 251 (3 UNIT) – PENGAUDITAN

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS KURSUS

 

Kursus ni merupakan kursus permulaan pengauditan dan akan memperkenalkan kepada pelajar konsep serta prinsip pengauditan. Penumpuan akan diberikan kepada pengauditan Iuaran dan statutori. Pelajar akan didedahkan kepada aspek praktikal pengauditan dan bagaimana prinsip pengauditan digunakan di dalam menjalankan tugas pengauditan. Liputan kursus merangkumi pengumpulan bukti, penilaian kawalan dalaman, dokumentasi pengauditan sehinggalah kepada pengeluaran Iaporan audit. Metodologi dan pengauditan kitaran penyata kewangan seperti kitaran jualan dan kutipan; kitaran belian dan pembayaran; tunai dan inventori dan kos jualan akan dibincangkan. Pengetahuan asas yang diperolehi dari kursus ini akan diperluaskan Iagi di dalam kursus Pengauditan Lanjutan.

 

 

 

OBJEKTIF KURSUS

 

     Memberi kefahaman kepada pelajar mengenai konsep penting pengauditan dengan penumpuan kepada audit Iuaran dan statutori

     Memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelajar mengenai tatacana dan aspek praktikal pengauditan dan penggunaan pninsip (piawaian) pengauditan di dalam menjalankan pengauditan

     Membolehkan pelajar memahami tujuan sesuatu ujian audit atau tatacara pengauditan dijalankan

     Memberi kefahaman kepada pelajar mengenai jenis Iaporan audit yang boleh dikeluarkan

 

 

 

 

 

PENILAIAN

 

Kerja Kursus:

            Peperiksaan pertengahan semester    30%

Kertas projek, kes, tugasan dan kuiz.  20%

 

Peperiksaan Akhir                                           50%

 

JUMLAH                                                         100%

 

 


KEHADIRAN

 

Pelajar perlu memenuhi 70% kehadiran untuk menduduki peperiksaan akhir. Pelajar yang gagal memenuhi peraturan ini akan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir.

 

 

KANDUNGAN KURSUS

 

 

Minggu                                               

Tajuk Perbincangan

Rujukan

 

1

Pengenalan kepada Pengauditan

·         Tujuan Pengauditan

·         Perbezaan di antara pengauditan dan perakaunan

·         Pengauditan berkanun dan Akta Syarikat 1965

·         Perbezaan di antara jenis-jenis pendapat pengauditan

·         Badan-badan professional dan piawaian pengauditan       

M & M – Bab 1

Piawai Pengauditan Malaysia- AI 250

 

2

Keperluan Akta Syarikat

·         Tanggungjawab, kuasa dan hak juruaudit serta aspek perlantikan, perletakan dan perlucutan jawatan juruaudit

Sek 8, 9, 165, 166, 167, 170,172, 173, 174 dan 175.
Jadual 8 & 9, Akta Syarikat
1965 dan Sek. 13 - 17, 22, 23, Akta Akauntan 1967

3

Objektif dan skop audit Penyata Kewangan

·         Surat ikatan/perlantikan

·         Prinsip-prinsip asas pengauditan dan tanggungjawab juruaudit mengesan penipuan

 

M & M- Bab 5

AI 200, 210, 220

4

Laporan juruaudit

·         Objektif dan format laporan audit

·         Keperluan laporan statutori

·         Laporan bersih

·         Jenis laporan bersyarat

·         Keadaan yang menyebabkan laporan bersyarat

·         Kematanan/ketaraan dan kepentingan

·         Keperluan Jadual Kesembilan

·         Pengauditan syarikat induk dan akaun-akaun kumpulan

·         Menggunakan hasil kerja juruaudit lain

 

M & M-  Bab 2

AI 700

5

Sistem perakaunan dan kawalan dalaman

·         Konsep asas

-          Objektif, ciri dan penghadan

-          Definisi kawalan dalaman (COSO, Cadbury dan piawaian pengauditan di Malaysia)

·         Kepentingan kawalan dalaman kepada juruaudit

·         Perhubungan diantara kawalan dalaman dan bukti audit

·         Penyemakan dan dokumentasi sistem kawalan dalaman

·         Ujian pematuhan kawalan dalaman di dalam kitaran urusniaga

·         Kelemahan kawalan dalaman dan surat kelemahan. Pengurusan

M & M – Bab 6

AI 400

6

Bukti audit dan tatacara pengauditan

·         Jenis bukti audit

·         Kualiti dan kecukupan bukti audit

·         Tatacara pengauditan yang digunakan untuk mengumpul bukti

·         Jenis tatacara audit dan ujian audit

·         Ujian pematuhan dan substantif

·         Ujian urusniaga dan baki

 

M & M- Bab 4

AI 500 & 501

Videotape: Audit Evidence

7

Dokumentasi audit

·         Kepentingan kertas kerja audit

·         Jenis dan rekabentuknya

·         Indexing dan tanda betuk, crossfooting dan extension

·         Jenis fail audit

·         Kawalan dan hak ke atas kertas kerja

·         Kerahsiaan

 

Pengenalan kepada tatacara penyemakan analitikal

·         Tujuan serta kepentingan tatacara penyemakan analitikal

·         Jenis tatacara penyemakan analitikal

M & M- Bab 4

AI 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M & M – Bab 5

AI 520

8

Rancangan pengauditan dan program audit

·         Rancangan pengauditan

·         Pembahagian audit mengikut komponen atau kitaran penyata kewangan

·         Konsep asas bagi kematanan dan risiko pengauditan

·         Perkaitan diantara ujian dan bukti

·         Penyediaan program pengauditan

·         Menentukan objektif audit yang khusus

·         Kawalan dan pemantauan pengauditan

 

M & M- Bab 5

9

Peperiksaan Pertengahan Semester

 

10

Pengauditan sistem jualan dan akaun belum terima

·         Sifat kitaran dan kawalan dalaman

·         Objektif pengauditan bagi jualan dan akaun belum terima

·         Kajian kawalan dan ujian kawalan

·         Ujian sebenar transaksi

·         Pengesahan baki termasuk pengesahan baki penghutang

·         Pengesahan penghutang

·         Menyemak keupayaan mengutip dan pembayaran selanjutnya

·         Menentukan peruntukan hutang lapuk

 

M & M- Bab 10

11

Pengauditan sistem belian,

perolehan dan akaun belum bayar

·         Sifat kitaran dan kawalan dalaman

·         Objektif pengauditan bagi belian dan akaun belum bayar

·         Kajian kawalan dalaman dan ujian kawalan

·         Ujian sebenar transaksi

·         Pengesahan baki akaun belum bayar dan liabiliti terakru

·         Penentuan liabiliti tidak dicatatkan

·         Pengesahan baki termasuk pengesahan bank dan ujian bagi penyesuaian bank

M & M- Bab 11

12

Pengauditan untuk sistem pengurusan wang tunai

·         Perkaitan dengan kitaran jualan dan belian

·         Pertimbangan kawalan dalaman dan objektif

M & M

Bab 16

 

·         pengauditan

·         Ujian transaksi bagi penerimaan dan pembayaran

·         Pengesahan baki termasuk pengesahan bank dan ujian baki penyesuaian bank

 

 

 

Pengauditan untuk sistem pengurusan inventori

·         Kawalan dalaman dan objektif pengauditan

·         Ujian pembahagian/ tatacara penggalan (“cutoff procedure”)

·         Perkaitan dengan jualan dan akaun belum bayar

·         Pengesahan bagi kewujudan dan penilaian termasuk:

·         Pemerhatian pengiraan stok (“stock-take”)

·         Ujian harga dan ringkasan

 

M & M- Bab 13

13

Pengauditan untuk aset tetap dan susutnilai

·         Kawalan dalaman dan objektif audit

·         Perbezaan dengan pengauditan asset semasa

 

 

·         Ujian sebenar termasuk:

·         Pengesahan pertambahan dan pengurangan

·         Pemeriksaan fisikal, kajian susutnilai

·         Pengesahan pembaikan dan penyelenggaraan

 

M & M- Bab 14

14

Pengauditan untuk liabiliti jangka panjang dan ekuiti pemilik

·         Pertimbangan kawalan dalaman dan objektif pengauditan

·         Pengesahan liabiliti jangka panjang termasuk pengesahan baki

·         Pengesahan ekuiti pemilik termasuk:

·         Pengesahan pendaftaran saham

·         Pengesahan dokumen pengahantaran dan lain-lain

·         Pengauditan dividen

M & M- Bab 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengauditan untuk sistem penggajian dan pengurusan sumber manusia

 

 

 

 

M & M- Bab 12

 

·         Fungsi di dalam kitaran, dokumen berkaian dan kawalan dalaman

·         Objektif pengauditan bagi penggajian dan sumber manusia

·         Ujian kawalan dan ujian sebenar transaksi

 

 

 

 

BAHAN DAN BUKU UTAMA

 

Messier, W.F. & Margaret Boh. 2000. Auditing and AssuranceServices in Malaysia, Malaysia, McGrawHill. (M&M)

 

Akta Syarikat 1965 dan Akta Akauntan 1967

 

MIA by laws (Undang-undang kecil) on Professional Conduct and Ethics (Kod Etika MIA)

 

MIA, 1998. Malaysian Approved Standards on Auditing. Kuala Lumpur, Malaysia.

 

BAHAN DAN BUKU RUJUKAN

 

Arens, A.A., Loebbecke, Takiah, Susela, Shaari Isa. 1999. Auditing in Malaysia: An Integrated Approach, Malaysia, Prentice Hall.

 

Aishah Bidin, 1997. Undang-Undang Syarikat di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

 

Porter, B., Simon, J. & Hatherly, D. 1996. Principles of External Auditing. Singapore, John Wiley & Sons.

 

Dunn, J. 1996. Auditing: Theory and Practice, 2nd ed. Prentice Hall International.

 

Mautz, R.K. & Sharaf, H.A. 1961.  The Philosophy of Auditing. American Accounting Association.

 

Woolf, E. 1990.  Auditing Today. London, Prentice Hall.

 

Shaari Isa. 1988. Prinsip Pengauditan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Barjoyai Bardai. 1984. Audit: Panduan Untuk Akauntan Awam. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Gill, G.S., & Cosserat. 1993. Modern Auditing in Australia, 3rd ed. Singapore, John Wiley & Sons.

 

Wallace, Wanda, A. 1995. Auditing, Ohio, South-Western College Publishing..

 

Carmichael, D.R. and J.J. Willingham. 1989. Auditing Concepts and Methods - A Guide to Current Auditing Theory and Practices, 5th ed. McGraw Hill Book Company.

 

Taylor, D.H., and G.W. Glazen. 1991. Auditing - Integrated Concepts and Procedures, 5th ed. Singapore, John Wiley & Sons Inc.

 

 

 

PITA VIDEO

 

1. Auditor in Court (1979)

 

2. Audit Evidence(1990)