Make your own free website on Tripod.com

 

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

 

Pusat Pengajian Pengurusan

 

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN

 

 

PERANCANGAN KURSUS

 

 

ACW 351 (3UNIT) – PENGAUDITAN LANJUTAN

 

Semester1, Sidang Akademik 2003/2004

 

Pensyarah: Profesor Madya Hasnah Haron

Pejabat: Bilik 217, sambungan 2332

 

 

SINOPSIS KURSUS

 

Kursus ini merupakan lanjutan kepada kursus Pengauditan. Ia bertujuan untuk memperkukuhkan dan melengkapkan pengetahuan pelajar di dalam pengauditan. Ia adalah lebih bersifat “konseptual’ jika dibandingkan dengan kursus pertama pengauditan. Diantara topik yang dibincangkan ialah kod etika juruaudit, liabiliti juruaudit dan penerangan lebih mendalam mengenai tatacara penyemakan analitikal dan konsep kematanan. Kursus ini  menjelaskan aktiviti selain dari audit penyata kewangan yang boleh dijalankan oleh seorang akauntan awam seperti audit operasi, audit pematuhan dan audit dalaman. Liputan lain kursus merangkumi teknik pengauditan dibantu komputer, statistik persampelan, audit penyiasatan, audit industri terkhusus dan pengauditan di dalam sektor awam. Konsep model risiko audit juga turut dibincangkan.

 

 

OBJEKTIF KURSUS

 

·         Mendedahkan kepada pelajar aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh seorang akauntan awam seperti penyiasatan, perundingan dan tugasan lain.

·         Mendedahkan pelajar kepada teknik dan isu semasa pengauditan, liabiliti juruaudit, teknik pengauditan dibantu komputer serta tanggungjawab etikal

·         Mendedahkan kepada pelajar jenis pengauditan lain daripada audit penyata kewangan seperti audit operasi, audit dalaman, audit di dalam industri terkhusus dan pengauditan di dalam sektor awam

·         Mendedahkan pelajar kepada tatacara pengauditan dengan lebih mendalam lagi seperti pemilihan sampel dan penilaian risiko dan tahap kematanan

 

 

PENILAIAN

 

Kerja Kursus:

Peperiksaan pertengahan semester               25%

Kes “Comptronix Corporation” (case 8)-

kumpulan                                                         10% 

Tugasan, kedatangan dan penglibatan           15%

dalam kelas                        

 

Peperiksaan Akhir                                                      50%

 

JUMLAH                                                         100%

 

 

PENERANGAN MENGENAI KOMPONEN KERJA KURSUS:

 

1.      Peperiksaan pertengahan semester akan diadakan pada minggu ketujuh atau kelapan.

2.      KesKes haruslah dij selesaikan secara berkumpulan. Pelajar dikehendaki meneliti kes dan menjawab soalan yang diberikan disamping memberikan rumusan tentang kes tersebut.

Laporan hendakhlan ditaipkan dengan menggunakan Times New Roman, fon 12 (“double spacing”) dan hendaklah tidak melebihi 20 muka surat. Ia hendaklah diserahkan pada minggu ke dua belas. Nama kumpulan serta nombor kumpulan haruslah dinayatakan di muka hadapan laporan. Nama ketua kumpulan hendaklah di”boldkan”.

Setiap ahli kumpulan akan diberikan markah sama rata, kecuali di dalam keadaan-keadaan tertentu.

3.       Tugasan melibatkan soalan di dalam buku teks,  ringkasan pita video(2 muak surat) dan juga kes. Setiap tugasan hendaklah dihantarkan sebelum perbincangan di adakan. Ianya akan dijalankan secara individu. Penglibatan di dalam perbincangan dan juga kehadhiran akan di beri markah.

KEHADIRAN

 

Pelajar perlu memenuhi 70% kehadiran untuk menduduki peperiksaan akhir. Pelajar yang gagal memenuhi peraturan ini akan dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir.

 

KANDUNGAN KURSUS

 

Minggu

Tajuk Perbincangan

Rujukan

 

Latihan

1

Kod Etika Juruaudit

·         Prinsip asas etika dan perlakuan profesyenal di bawah undang-undang kecil MIA

·         Kepentingan etika profesional

·         Konsep kebebasan dan kepentingannya

·         Keadaan yang boleh menjejaskan kebebasan rupadiri dan fakta

·         Pengiklanan dan cara lain mendapatkan pelanggan

·         Bentuk praktikal dan nama

·         Pembayaran yuran yang tertakluk kepada sesuatu keadaan dan perkongsian keuntungan

·         Lain-lain isu semasa dan isu controversial

 

M & M - Bab 19

Undang-undang kecil MIA mengenai Etika dan perlakuan profesyenal

Sek 18 - 21, Akta Akauntan, 1967

Kod Etika MIA (seksyen kebebasan, kerahsiaan dan kemahiran)

Kod Etika MICPA

 

Edaran

 

 

Case 3

B, B , G & P

 

19-38

M& M

2

Liabiliti Juruaudit

·         Liabiliti dibawah Akta Syarikat

·         Liabiliti dibawah hukum adat (“common law”)

·         Pelanggaran kontrak dan kecuaian

 

M & M - Bab 20

Undang-Undang Sykt di Malaysia oleh Aishah Bidin - Bab 12

Pita video: Accountant’s Professional Liability

Case 5

3

Kematanan dan risiko audit

·         Konsep risiko audit dan kematanan

·         Kematanan di dalam perakaunan dan pengauditan

·         Risiko kawalan, semula jadi dan mengesan

·         Hubungan kematanan dengan risiko audit

·         Piawai dan garispanduan

·         Tahap kuantitatif dan asas bagi menilai kematanan

·         Faktor mempengaruhi penentuan kematanan

 

M & M - Bab  3

AI 320, 400

*A1 100

3-40

3-38

4

Kesan peristiwa selepas tarikh kumci kira-kira

·         Jenis peristiwa selepas kunci kira-kira

·         Kesan peristiwa ke atas laporan audit

·         Bukti tambahan berhubung dengan kontingensi dan komitmen

·         Konsep berterusan

·         Anggaran perakaunan

·         Tanggungjawab pengurusan dan juruaudit

M & M - Bab 17

AI 560

17-29

17-32

5

Isu penting didalam Audit Penyata Kewangan

·         Tatacara penyemakan analitikal

-          Pemasaan perlaksanaan tatacara penyemakan analitikal

-          Nisbah penting didalam tatacara penyemakan analitikal

 

·         Urusniaga berhubungan ('related party')

·         Menggunakan kerja pakar

·         Menggunakan kerja juruaudit lain 

·         Kepentingan surat perwakilan

 

 

M & M - Bab 5

AI 300, 520

Pita video: Analytical Procedures

 

AI 550, 600, 620

 

 

 

5-43

5-44

6 & 7

Pengenalan persampelan statistik

·         Konsep asas persampelan

·         Persampelan statistik

-          Konsep

-          Istilah

·         Tatacara persampelan

-          Statistik

-          Bukan statistik

·         Risiko persampelan dan bukan persampelan

·         Teknik persampelan bagi ujian pematuhan dan substantif

·         Persampelan sifat (attribute) dan PPS ('probability proportional to size'), monetary  unit sampling, variable

 

AI 530

 

 

 

 

 

M & M - Bab 8

 

8-39

Diberi dalam kelas

 

Peperiksaan Pertengahan Semester

 

 

 

8 & 9

Audit Berkomputer (Computerized InformationSystem- CIS)

·         Objektif audit dan skop kerja di dalam persekitaran berkomputer

·         Kawalan dalaman bagi suasana CIS

·         Kawalan di dalam sistem yang kecil dan terkini

·         Penilaian juruaudit ke atas kawalan dalaman

·         Pengauditan melalui atau menerusi komputer

 

Pengauditan menggunakan Teknik Berbantukan Komputer (Computer Assisted Auditing Techniques - CAATs

·         Sifat dan jenis-jenis CAATs

·         Pertimbangan dalam penggunaan CAATs

·         Perisian pengauditan yang umum dan data ujian

·         Pengauditan sistem yang kecil dan sistem yang terkini

 

M & M  Bab 7

Videotape-

'Auditing in an IT Environment'

 

International Auditing Practices Statement:

#AI 1001, #1002, #1003, #1009

 

 

 

 

Perisian IDEA

 

 

 

 

 

 

 

7-44

Case 13

 

 

10

Audit Dalaman

·         Perkembangan audit dalaman

·         Objektif, skop dan tanggungjawab juruaudit dalaman

·         Persamaan dan perbezaan audit dalam dan luaran

·         Menilai dan menggunakan kerja juruaudit dalaman

Audit Operasi

·         Konsep audit operasi

·         Objektif dan skop

·         Mengenalpasti kriteria bagi menilai prestasi

 

M&M

Bab 5

 

AI 610

Di beri dalam kelas

 

11 & 12

Audit khas dan perkhidmatan pengauditan yang berkaitan

·         Laporan juruaudit untuk pengauditan ujian istimewa

·         Tahap kepastian bagi perkhidmatan berkaitan

·         Prosedur dan pelapuran

·         Perkhidmatan kajian

·         Prosedur yang telah dipersetujui

·         Pengumpulan

·         Perundingan pengurusan

·         Penyiasatan

·         Prospektus

·         Penyata Kewangan prospektif

·         Lain-lain perkhidmatan

 

M & M -  Bab 21

 

AI 910, 920, 930

 

Edaran nota

21-40

 

Case 26

 

13 & 14

Pengenalan kepada pengauditan industri terkhusus dan Isu semasa pengauditan

 

International Auditing Practices Statements

AI 1006

 

Edaran nota

 

 

 

 

*AI Baru

# AI yang telah di “supersede”

 

BAHAN DAN BUKU UTAMA

 

Messier, W.F. & Margaret Boh. 2000. Auditing and AssuranceServices in Malaysia, Malaysia, McGrawHill. (M&M)

 

Buckless, F.A., Beasley, M.S., Glover, S.M.. Prawitt, D.F.2000. Auditing Cases, Prentice-Hall, New Jersey.

 

Akta Syarikat 1965 dan Akta Akauntan 1967

 

MIA by laws (Undang-undang kecil) on Professional Conduct and Ethics (Kod Etika MIA)

 

MIA, 2001. Malaysian Approved Standards on Auditing. Kuala Lumpur, Malaysia.

 

MIA 2001, Supplement to  Malaysian Approved Standards on Auditing. Kuala Lumpur, Malaysia, International Auditing Practices Statement

 

 

 

BAHAN DAN BUKU RUJUKAN

Arens, A.A., Loebbecke, Takiah, Susela, Shaari Isa. 1999. Auditing in Malaysia: An Integrated Approach, Malaysia, Prentice Hall.

Aishah Bidin, 1997. Undang-Undang Syarikat di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

 

Porter, B., Simon, J. & Hatherly, D. 1996. Principles of External Auditing. Singapore, John Wiley & Sons.

 

Dunn, J. 1996. Auditing: Theory and Practice, 2nd ed. Prentice Hall International.

 

Chambers A.D., Selim G.M. & Vinten G. Internal Auditing, 2nd ed. United Kingdom, Pitman Publishing.

 

Chambers A.D. 1992. Effective Internal Audits: How to Plan and Implement. United Kingdom, Pitman Publishing.

 

Mautz, R.K. & Sharaf, H.A. 1961.  The Philosophy of Auditing. American Accounting Association.

 

Woolf, E. 1990.  Auditing Today. London, Prentice Hall.

 

Shaari Isa. 1988. Prinsip Pengauditan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Barjoyai Bardai. 1984. Audit: Panduan Untuk Akauntan Awam. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

 

Gill, G.S., & Cosserat. 1993. Modern Auditing in Australia, 3rd ed. Singapore, John Wiley & Sons.

 

Wallace, Wanda, A. 1995. Auditing, Ohio, South-Western College Publishing..

 

Carmichael, D.R. and J.J. Willingham. 1989. Auditing Concepts and Methods - A Guide to Current Auditing Theory nd Practices, 5th ed. McGraw Hill Book Company.

 

Taylor, D.H., and G.W. Glazen. 1991. Auditing - Integrated Concepts and Procedures, 5th ed. Singapore, John Wiley & Sons Inc.

 

PITA VIDEO

 

1. Analytical procedures (1990)

 

2. Accountant’s professional liability (1982)

 

3. Auditing in an EDP Environment (1991)