Make your own free website on Tripod.com

Perkhidmatan Lain SELAIN DARI AUDIT PENYATA KEWANGAN

 

1.                  Perkhidmatan Penyemakan

 

2.                  Perkhidmatan melakukan tatacara yang telah dipersetujui.

 

3.                  Perkhidmatan untuk mengumpulkan maklumat kewangan

 

4.                  Laporan audit di dalam prospektus

 

5.                  Laporan khusus ke atas:

 

(a)              Bahagian P/K

(b)              Asas Perakaunan

(c)              Kehendak perjanjian kontrak

(d)              P/K diringkaskan

 

6.                  Audit operasi

 

7.                  Audit “Value for Money” (Wang untuk Nilai)

 

8.                  Laporan penyiasatan

 

__________________________________________________________________________________

1. PERKHIDMATAN PENYEMAKAN

 

AR 1 : PRINSIP ASAS PENYEMAKAN

 

Ialah perkhidmatan di mana juruaudit disuruh menjalankan tatacara yang boleh memberikan kepastian yang sederhana (moderate level) mengenai maklumat P/K. Kepastian pada peringkat sederhana ini adalah lebih rendah dari kepastian yang dapat diberikan oleh audit P/K.

 

Contoh            :  Penyemakan P/K Interim

                        :  Penyemakan P/K Syarikat Swasta, Perkongsian

 

Objektif: Memberikan juruaudit asas penyediaan laporan sama ada ubahsuaian perlu diadakan bagi memasukkan maklumat yang penting. Selalunya, tatacara merangkumi pertanyaan dan tatacara analitikal. Tatacara pembelajaran dan penilaian kawalan dalaman tidak dilakukan.

 

a)           Kerja penyemakan memerlukan juruaudit menjalankan tatacara yang memberikan kepastian yang sederhana ke atas maklumat kewangan. Kepastian ini adalah lebih rendah daripada kepastian menjalankan pengauditan penyata kewangan. Kerja ini tidak diperlukan/dimestikan oleh undang-undang.

 

b)           Juruaudit hendaklah mematuhi kod etika akauntan di dalam menjalankan tugas. Ini merangkumi ketulusan (jujur dan tidak bias); kerahsiaan, kemahiran dan kelayakan, penyeliaan, dokumentasi, perancangan dan bukti.

 

c)           Penyemakan melibatkan tatacara pertanyaan dan analitikal. Objektif spesifik penyemakan ialah memberikan juruaudit asas yang sesuai yang membolehkan ia menyatakan bahawa ia telah menemui sebarang maklumat yang menunjukkan penyata kewangan tidak disediakan dengan benar dan adil (kepastian negatif).

 

d)           Di dalam penyemakan, juruaudit memberikan kepastian yang sederhana tentang kebolehpercayaan penyata kewangan. Tidak melibatkan pembelajaran system kawalan dalaman, ujian rekod perakaunan dan mengumpul bukti untuk menguatkan lagi sesuatu bukti seperti pemerhatian, pemeriksaan dan pengesahan.

 

e)           Skop penyemakan adalah lebih kecil berbanding pengauditan penyata kewangan.

 

f)             Juruaudit mesti mempunyai ciri berikut sebelum boleh menjalankan penyemakan:

 

·         Mempunyai pengetahuan prinsip perakaunan dan amalan industri di mana entiti beroperasi

·         Mempunyai pengetahuan mengenai perniagaan entiti (aset, liabiliti, hasil dan belanja)

·         Menjalankan pertanyaan dan tatacara analitikal

·         Menjalankan tatacara tambahan atau ekstensif

 

g)           Kandungan Laporan:

 

·         Tajuk

·         Alamat

·         Jenis maklumat kewangan yang dijalankan penyemakan

·         Penyata yang menyatakan audit tidak dijalankan dan pendapat audit tidak boleh dikeluarkan

·         Penyata kepastian negatif

·         Tandatangan

·         Alamat juruaudit; dan

·         Tarikh laporan

 

h)           Kepastian negatif hendaklah dibuat oleh juruaudit sama ada:

 

·         Tiada perkara yang telah diketahui hasil dari penyemakan tersebut yang membuatkannya mempercayai bahawa maklumat tidak memberi gambaran yang benar dan saksama mengikut asas perakaunan yang ditunjukkan

·         Mengeluarkan laporan bersyarat pada tahap kepastian sederhana

·         Mengeluarkan penyata berlawanan

 

 

 

 

 

 

AR 2 : PENYEMAKAN PENYATA KEWANGAN

 

PARA 1 MENYATAKAN,

 

Objektif penyemakan ialah untuk membolehkan juruaudit menyatakan sama ada, berdasarkan tatacara yang dijalankan yang tidak memberikan bukti sepenuhnya sepertimana yang dikehendaki di dalam audit, ada sesuatu yang sampai kepengetahuan juruaudit yang menunjukkan maklumat tidak memberikan gambaran yang benar dan saksama.

 

Walaupun juruaudit cuba peka dengan perkara penting, tatacara terhad penyemakan mengurangkan keberangkalian mencapai hasrat ini (berbanding dengan pengauditan), dan dengan ini, tingkat kepastian adalah kurang daripada pengauditan.

 

Surat perlantikan diperlukan sebelum penyemakan kandungannya:

 

·         Objektif

·         Skop penyemakan

·         Contoh laporan yang akan dikeluarkan

·         Penyata yang menyatakan ianya bukan audit dan laporan audit tidak akan dikeluarkan

 

TATACARA PENYEMAKAN – RUJUK APENDIKS 2

 

2. AR3 – PERLANTIKAN MENJALANKAN TATACARA YANG TELAH DIPERSETUJUI

 

Di dalam perlantikan jenis ini, juruaudit di lantik untuk menjalankan tatacara audit di mana telah dipersetujui olehnya dan pelanggan. Tatacara telah dipersetujui di antara pelanggan dan juruaudit untuk memenuhi kehendak pelanggan.

 

Contohnya: melihat perbelanjaan sesuatu kontrak, meneliti akaun belum bayar, akaun belum terima dan keuntungan sesuatu bahagian selalunya, tatacara yang dilakukan ialah pertanyaan dan analisis, ketepatan pengiraan, pemeriksaan dokumen dan mendapatkan pengesahan.

 

Objektifnya: melakukan tatacara yang telah dipersetujui. Hanya dapatan sebenar dari pemeriksaan ini akan dibentangkan. Juruaudit tidak akan mengeluarkan pendapatnya ke atas kepastian pernyataan pelanggan.

 

a)           Juruaudit boleh menentukan kepastian yang tinggi dan kepastian positif (jika audit dijalankan) atau kepastian yang sederhana dan kepastian negatif (jika penyemakan dijalankan).

 

b)           Contoh kerja yang boleh dilakukan: meneliti akaun belum bayar, belian atau data kewangan, jualan dan keuntungan syarikat atau menyediakan penyata kewangan.

 

c)           Prinsip Asas – Rujuk AR1

 

d)           Mempersetujui syarat perlantikan

 

e)           Tatacara pengumpulan

 

f)             Laporan – Rujuk AR1

 

 

3. AR 4 – PERLANTIKAN UNTUK MENGUMPUL MAKLUMAT KEWANGAN

 

Di dalam perlantikan jenis ini, juruaudit bersetuju untuk menggunakan kepakaran perakaunan berbandng dengan kepakaran pengauditan untuk mengumpul, mengelaskan dan meringkaskan maklumat kewangan. Ia merangkumi meringkaskan maklumat kewangan ke dalam bentuk yang mudah difahami tanpa perlu untuk menguji pernyataan disebalik maklumat kewangan.

Tatacara yang dilakukan tidak memadai untuk juruaudit mengeluarkan sebarang bentuk kepastian. Walau bagaimanapun, pengguna perkhidmatan ini bolehlah mengharapkan “sesuatu kepastian” daripada juruaudit kerana kerja mereka boleh dianggap dijalankan secara berhati-hati.

 

a)           Prinsip asas – rujuk AR1

 

b)           Mempersetujui syarat perlantikan

 

c)           Tatacara pengumpulan

 

d)           Laporan – rujuk AR1

 

 

4. PROSPEKTUS

 

Prospektus diperlukan apabila saham syarikat dijual kepada orang awam. Mesti mematuhi keperluan jadual kelima, akta syarikat 1965.

 

 

LAPORAN AUDIT DI DALAM PROSPEKTUS

 

Maklumat kewangan di dalam prospektus adalah jenis “prospektif” iaitu maklumat penyata kewangan berhubung dengan perkara yang akan datang. Perkara mungkin terjadi atau tidak.

 

Pihak pengurusan adalah bertanggungjawab menyediakan maklumat “prospektif” ini beserta dengan andaiannya sekali. Maklumat ini adalah bagi kegunaan pelabur yang mungkin membuat pelaburan di dalam syarikat, pemegang saham, pihak yang memberi pinjaman dan pihak pemerintah (regulatory bodies).

 

ADA 2 JENIS MAKLUMAT PROSPEKTIF:

 

a)           Ramalan (Forecasts)

b)           Unjuran (Projection)

 

RAMALAN: maklumat kewangan prospektif yang menunjukan kedudukan kewangan entiti yang dijangkakan, keputusan operasi, aliran tunai yang disediakan oleh siperamal dan dilakukannya sebaik yang mungkin berdasarkan pengetahuannya.

 

UNJURAN:  Maklumat kewangan prospektif yang menunjukkan kedudukan kewangan, keputusan operasi, aliran tunai yang disediakan oleh siperamal dan dilakukan oleh siperamal sebaik yang mungkin berdasarkan pengetahuannya “dengan menggunakan andaian tertentu”.

 

KEGUNAAN MAKLUMAT KEWANGAN PROSPEKTIF:

 

a)           Secara am – contoh ramalan kewangan di dalam prospektus syarikat yang dikeluarkan untuk menambahkan modal syarikat

b)           Khusus/terhad – contoh kegunaan pihak ketiga ke atas maklumat kewangan yang diunjurkan bagi membolehkan membuat pinjaman bank.

 

KEPERLUAN LAPORAN:

 

a)           Mengenalpasti maklumat kewangan “prospektif”

b)               Rujukan kepada standard/amalan yang digunakan bagi menjalankan tugas

c)           Pihak pengurusan yang bertanggungjawab membuat ramalan

d)           Sama ada maklumat kewangan prospektif disediakan dengan betul mengikut standard perakaunan dan andaian yang telah dibuat

e)           Tidak memberi jaminan bahawa keputusan “prospektif” boleh diterima

 

PERKARA ASAS YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN SEBELUM MENGAUDIT “PROFIT FORECASTS”:

 

a)           Ramalan keuntungan tidak boleh diaudit yang hanya boleh diaudit ialah asas perakaunan dan pengiraan ramalan itu

b)           Di dalam prospektus, tawaran jualan dan dokumen yang disertakan berhubung dengan percantuman dan perolehan

c)           Memeriksa laporan mengenai asas perakaunan dan pengiraan ramalan

 

KRITERIA UNTUK MEMASUKI SENARAI PAPAN UTAMA

 

Diantaranya:

 

a)           Modal berbayar mestilah RM40 juta dan secara minimumnya hendaklah terdiri dari saham biasa yang bernilai RM1 setiap satu

b)           Syarikat mestilah ditubuhkan dan sudah beroperasi sekurang-kurangnya 5 tahun semasa membuat permohonan untuk disenaraikan

c)           Purata keuntungan selepas cukai tidak kurang dari RM5 juta setahun

d)           Keuntungan selepas cukai sekurang-kurangnya RM2 juta setiap tahun untuk setiap 5 tahun yang lepas

e)           Nilai aset bersih mestilah tidak kurang dari nilai par saham

 

KRITERIA UNTUK MEMASUKI SENARAI PAPAN KEDUA

 

Diantaranya:

 

a)           Hanya syarikat awam tempatan dibenarkan

b)           Modal berbayar mestilah tidak kurang dari RM10 juta dan tidak lebih dari RM40 juta

c)           Purata keuntungan selepas cukai tidak kurang dari RM5 juta setahun

d)           Purata keuntungan selepas cukai tidak kurang dari RM2 juta setahun, sementara keuntungan selepas cukai setiap tahun untuk tahun lepas tidak kurang dari RM1 juta

e)           Nilai aset bersih mestilah tidak kurang dari nilai par saham

 

 

Contoh: PROFIT FORECAST AND ASSUMPTIONS

 

The Directors of H & R Johnson forecast that in the absence of unforeseen circumstances, the Company’s profit before taxation for the financial year ending 31 December 1992 will be approximately $17,301,000.

 

Based on the prospective weighted average issued share capital of the Company of 55,000,000 ordinary shares of $1.00 each the prospective gross earnings per ordinary share would be 31.5 sen in respect of the year ending 31 December 1992. The offer price of $2.50 per share would give a gross price earnings multiple of 7.9 times for the financial year ending 31 December 1992.

 

The principal assumptions upon which the above profit forecast has been made are set out below:-

 

(i)                  There will be no major economic and political changes nor abnormal circumstances which will adversely affect the operations and planned capital expenditure programme of the Company

(ii)                There will be no material changes in present legislation nor Government regulations, rates and bases of duties, levies and taxes which will adversely affect the operations of the Company

(iii)               Overheads and operating expenses will increase in line with inflation which will not fluctuate significantly from present levels

(iv)             The Company’s existing financing facilities will continue to be available with no significant changes in present interest rates. Additional financing facilities will be available to finance the Company’s planned capital expenditure programme referred to in paragraph (vi) below. Interest on the additional financing facilities will be at present interest rates

(v)              There will be no disruption to the Company’s operations arising from industrial disputes of any other causes which will affect its production or sales

(vi)             The planned capital expenditure programme to increase the Company’s factory production capacity will be on schedule

(vii)           There will be no material changes in market conditions which will adversely affect the Company’s performance, or cause material changes in labour and material costs other than those already provided for

(viii)          Foreign currency exchange rates will not fluctuate significantly from the prevailing rates

 

 

 

 

 

5.            LAPORAN KHUSUS

 

 MERANGKUMI:

 

1.                  Laporan ke atas:

 

a)           Bahagian penyata kewangan

Contoh: Ke atas jualan kedai peruncit untuk menentukan jumlah sewa yang harus dibayarnya

 

                        Kehendak Laporan:

i)                    Menyatakan secara khusus bahagian yang hendak disemak

ii)                   Asas persembahan komponen itu

 

b)           Asas Perakaunan

Contoh: Asas tunai, asas modifikasi tunai, asas percukaian, asas yang digunakan oleh agensi kawal setia (regulatory)

 

c)           Kehendak Perjanjian Kontrak

 

Sama ada kehendak peraturan dipayuhi. Contoh: Perjanjian pinjaman memerlukan nisbah modal kerja tertentu, menghadkan pembayaran dividen

 

            KEPERLUAN LAPORAN:

 

i)                    Terhad kepada perjanjian kontrak. Jika memerlukan kepakaran, mestilah mengambil pakar.

ii)                   Selalunya dilakukan ke atas pelanggan yang telah diaudit penyata kewangannya

iii)                 Di dalam bentuk kepastian negatif:

….Tiada sebarang perkara yang tidak mematuhi…..

 

d)           Penyata kewangan diringkaskan laporan kepada pengguna penyata kewangan mengenai perkara penting sahaja di dalam penyata kewangan

 

Hanya boleh dilakukan jika:

 

i)                    Juruaudit juga telah mengaudit penyata kewangan

ii)                  Tidak boleh menggunakan perkataan seperti.. “Menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama atau mengikut akta” tetapi perlu menyatakan,

“sama ada ringkasan adalah konsisten degan penyata kewangan yang telah diauditkan”.

 

 

 

 

 

 

6.AUDIT OPERASI

 

Adalah berhubung dengan keberkesanan dan kecekapan operasi. Contoh: Belian bahan mentah adalah pada harga rendah supaya kos pengeluaran dapat dikurangkan. Ia merangkumi aspek keberkesanan program pengiklanan atau keberkesanan kakitangan menjalankan tugas. Skopnya lebih luas dari audit penyata kewangan.

 

Types of Inefficiency

 

·         Acquisition of goods and services is excessively costly.

·         Raw materials are not available for production when needed.

·         There is duplication of effort by employees.

·         Work is done that serves no purpose.

·         There are too many employees.

 

EXAMPLE

 

·         Bids for purchases of materials are required.

·         An entire assembly line must be shut down because necessary materials were not ordered.

·         Identical production records are kept by both the accounting and production departments because they are unaware of each other’s activities.

·         Copies of vendor’s invoices and receiving reports are filed without ever being used.

·         The office work could be done effectively with one less secretary

 

7.AUDIT “VALUE FOR MONEY” (“WANG UNTUK NILAI” ADALAH SAMA     SEPERTI AUDIT OPERASI”)

 

Ia merupakan, pemeriksaan sistemati, objektif dan profesyenal mengenai sistem dan tatacara yang telah diadakan oleh pihak pengurusan bagi tujuan memastikan sumber kewangan, fizikal dan manusia adalah diuruskan dengan mengambilkira kecekapan dan keberkesanan.

 

5 perkara bagi menentukan tatacara untuk mencapai objektif “lebih nilai untuk wang anda”.

 

a)           Adakah pengurusan bagi pembelian barangan mencukupi?

b)           Adakah duplikasi kerja dapat dielakkan?

c)           Adakah tatacara operasi berkesan/cekap?

d)           Sejauh manakah sesuatu aktiviti itu telah mencapai keputusan yang diharapkan?

e)           Faktor apakah yang boleh menghalang pencapaian yang memuaskan?

 

 

8.   LAPORAN PENYIASATAN

 

Melakukan penyiasatan bukanlah sebahagian dari tugas dan tanggungjawab juruaudit penyata kewangan. Walau bagaimanapun, juruaudit boleh menjalankan audit penyiasatan (“forensic audit”) kerana telah dilatih untuk menggunakan teknik penyiasatan.

 

DEFINISI:

 

Penyiasatan melibatkan pemeriksaan fakta disebalik buku dan akaun ke atas perkara teknikal kedudukan kewangan dan ekonomik sesebuah perniagaan atau organisasi. Ia merupakan suatu aktiviti pemeriksaan ke atas akaun sesuatu entiti dengan sesuatu objektif yang tertentu. Ia melibatkan skop yang terbatas atau tidak bergantung kepada tujuan ianya dijalankan dan syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh akauntan penyelidik dan pelanggan.

 

“AN ENQUIRY COMMISIONED BY A CLIENT FOR SOME PURPOSE OF HIS”

 

PELANGGAN YANG MUNGKIN MEMERLUKAN PENYIASATAN:

 

a)           Syarikat

b)           Individu

c)           Kementerian Perdagangan dan Industri

d)           Institusi yang Meminjamkan Wang

e)           Majlis Perbandaran

 

OBJEKTIF UTAMA PENYIASATAN:

 

a)           Seseorang yang ingin membeli atu menubuhkan perniagaan

b)           Syarikat yang bercadang untuk membeli perniagaan sebagai perniagaan berterusan dan memerlukan sijil keuntungan lepas perniagaan tersebut untuk dimasukkan ke dalam prospektus.

c)           Seseorang yang ingin mengikuti perniagaan yang telah wujud sebagai rakan kongsi

d)           Seseorang yang didatangi oleh pemilik perniagaan yang ingin meminjam wang

e)           Pemilik yang disyaki melakukan penipuan

f)             Pemilik perniagaan di mana keuntungannya adalah tidak tetap (abnormal fluotuations)

g)           Kerajaan pusat di mana ada tuduhan syarikat telah di salah uruskan (mismanaged) di bawah Ordinari Syarikat, 1984 (UK)

h)           Pemilik perniagaan yang dikehendaki menghantarkan borang cukai pendapatan sepertimana yang dikehendaki oleh kerajaan


PERBEZAAN AUDIT PENYATA KEWANGAN DAN AUDIT PENYIASATAN

 

Butiran

Audit

Penyiasatan

a)            a) Objek

Sama ada KKK menunjukkan pandangan yang benar dan saksama mengenai kedudukan syarikat

Mungkin mempunyai berbagai objek, contohnya untuk menentukan kapasiti mengeluarkan keuntungan oleh sesuatu perniagaan, menentukan penipuan, menasihati pelanggan untuk membeli

 

b)  Tempoh masa

1 tahun

Merangkumi 1 tahun sehingga beberapa tahun

 

c)  Kelakuan

Dijalankan bagi pihak pemegang saham atau pemilik

Boleh dijalankan bagi pihak pemilik atau pemegang saham tetapi selalunya adalah bagi pihak luar yang ingin membeli perniagaan atau meminjamkan wang kepada perniagaan

 

d)  Undang-Undang

Adalah wajib diauditkan

Tiada peruntukan undang-undang yang menginginkan penyiasatan dibuat seperti perkara biasa

 

e)Sejauhmana pemeriksaan dijalankan

Ujian pemeriksaan boleh dijalankan dengan syarat juruaudit boleh bergantung kepada kecukupan sistem kawalan dalaman

 

Ia melibatkan pemeriksaan mendalam buku akaun untuk jangkamasa setahun atau beberapa tahun

f) Asas laporan

Pengeluaran pendapat adalah berasaskan pemeriksaan buku dan penerimaan maklumat dan penerangan dari pihak pegawai syarikat

Untuk menyiapkan laporan, akauntan penyelidik hendaklah meneliti lebih jauh daripada buku akaun dan membuat kajian yang menyeluruh dan terperinci faktor yang berlainan berhubung dengan kejayaan atau kegagalan perniagaan

 

j) Susunatur kerja

Jarang berlaku bahawa penyiasatan dijalankan lebih awal dari pengauditan

 

Berhubung dengan buku yang telah diauditkan

 

 

 

 

 

LANGKAH PENYIASATAN (ADA SEBELAS) DIGUNAKAN DI DALAM SETIAP PENYELIDIKAN:

 

a)           Arahan bertulis daripada pelanggan

i.                    Tujuan yang jelas mengenai penyelidikan

ii.                   Skop penyiasatan – tempoh masa penyiasatan, pihak yang terlibat, bahagian dan nama syarikat yang hendak disiasat

iii.                 Menyimpan rahsia – dapatan penyiasatan mestilah dirahsiakan

iv.               Kepada siapa laporan penyiasatan ditujukan

 

b)           Bersikap profesional

 

c)           Merancang penyiasatan – menentukan masa, bilangan kakitangan yang diperlukan dan kos terlibat

 

d)           Maklumat latar belakang, contoh, jika pelanggan ingin membeli sebuah syarikat perkilangan kasut, juruaudit hendaklah memeriksa:

 

i.                    Ukuran industri dan struktur industri sejarah syarikat perkilangan yang ingin dibeli

ii.                   Masa hadapan (prospek)

iii.                 Undang-undang yang mungkin menjejaskan industri

 

e)           Maklumat asas jika berhubung dengan penerbitan saham atau membeli syarikat:

 

i.                    Lokasi syarikat, bahagian pasaran saham

ii.                   Sejarah selepas penubuhan syarikat

iii.                 Kakitangan

iv.               Sistem kawalan perakaunan

v.                 Laporan yang lepas

 

f)             Garis kasar laporan diperlukan sebelum penyiasatan dijalankan

 

g)           Menjalankan penyiasatan:

 

i.                    Menggunakan soal selidik

ii.                   Mengumpul bukti

iii.                 Keseluruhan cerita

iv.               Nyatakan fakta

v.                 Menyimpan kertas kerja

 

h)           Laporan deraf

 

i)              Bincangkan laporan dengan pelanggan

 

j)              Taip atau keluarkan laporan

 

k)            Perbincangan selanjutnya

 

 

PENYIASATAN BERHUBUNG DENGAN PENIPUAN ATAU SYAK BERLAKU PENIPUAN

 

a)           Dapatkan surat perlantikan yang menyatakan dengan jelas tentang objektif dan bidang penyiasatan yang diperlukan oleh pelanggan

b)           Tentukan sama ada syarikat berkenaan membenarkan juruaudit dalam membantu kerja penyiasatan

c)           Tentukan tempoh berlakunya penipuan

d)           Tentukan sama ada penipuan dilakukan oleh seorang atau secara bersubahat

e)           Penyiasatan 100% hendaklah dijalankan walaupun dapat diketahui bulan berlakunya penipuan, semakan sebelum dan selepas bulan itu hendaklah dijalankan

f)             Laporkan penipuan secara terperinci dan berikan syor.